Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án theo pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam hiện hành

Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án theo pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam hiện hành
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54128
#andansu
#thihanhan
#phapluatvietnam
#thuviensodhqghn
Luận văn bao gồm các nội dung chính sau
– Đưa ra một số điểm mới trong quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự 2014 giúp cải thiện những bất cập trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án dân sự.
– Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về bảo đảm quyền và lợi ích của người được thi hành án dân sự.
– Phân tích, đánh giá thực thực tiễn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án ở Việt Nam, từ đó chỉ ra điểm hạn chế, bất cập trong thực tiễn áp dụng pháp luật.
– Đưa ra một số kiến nghị nhằm cải thiện những bất cập trong việc bảo đảm quyền và lợi ích của người được thi hành án dân sự.
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *