– 1 bộ phim thì vai Chính ko bao giờ làm nền cho diễn viên Phụ dk. Trừ khi đạo diễn đó mún con nhỏ vai Phụ đó lên làm vai Chính.
– Kính trọng anh bao nhiêu hóa ra mục tiêu a làm đều có mục đích Riêng <3 Ps: kkk chỉ có thể là phim. ĐANG RÃNH Ai muốn Hậu add thì cmt nào <3

34 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *